Văn bản - biểu mẫu

Ngày đăng: 18-01-2018 23:26:54

 Vui lòng click vào để tải về máy.

  • VĂN BẢN
1. Download this file (Dieu_le_CDVN.doc)Điều lệ Công đoàn Việt Nam

2.

Download this file (HD_Thi_hanh_dieu_le_CDVN_Khoa_XI.doc)Hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa XI
3. Download this file (Don_xin_gia_nhap_cong_doan.doc)Đơn xin gia nhập Công đoàn Trường
4. Download this file (Luat_Congdoan_2013.doc)Luật Công đoàn 2013
5. Download this file (Luat_Lao_dong_2013.doc)Luật Lao động 2013
  • BIỂU MẪU
1. Download this file (Ban_khai_Thanh_tich_ca_nhan_.doc)Mẫu khai thành tích cá nhân 
2. Download this file (Ban_khai_Thanh_tich_Tap_the.doc)Mẫu khai thành tích tập thể

Chia sẻ:

Bình luận

028. 62 64 8953