Tổ chức nhân sự Công đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 18-01-2018 23:04:26

Công đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh hiện có 130 công đoàn viên, 08 công đoàn bộ phận, được sắp xếp theo các phòng, Ban, Khoa trực thuộc.

Ban chấp hành công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017 – 2022 có 05 thành viên, gồm: 01 chủ tịch và 04 uỷ viên. Các đồng chí đều làm công tác kiêm nhiệm và là cán bộ của các đơn vị trong Nhà trường.

Công đoàn trường có 05 ban hoạt động trong các lĩnh vực công tác:

  • Ban Chính sách – Pháp luật.
  • Ban Nữ công;
  • Uỷ ban Kiểm tra.
  • Ban Tài chính
  • Ban Tuyên giáo – Phong trào – Thông tin xã hội.

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan

028. 62 64 8953