Chức năng nhiệm vụ Công đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 17-01-2018 05:31:10

1. CHỨC NĂNG

Công đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị-xã hội vận động quần chúng, công đoàn viên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bao gồm các chức năng:

 • Chức năng tuyên truyền, giáo dục: Xây dựng ý thức kỷ luật lao động, nếp sống “Văn hóa công nghiệp”; phổ biến đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tuyên truyền vận động cán bộ, công đoàn viên duy trì, thực hiện tốt các văn bản của Chính phủ về phòng chống các tệ nạn xã hội, ngăn chặn hiểm hoạ ma tuý học đường.
 • Chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, bao gồm: Lợi ích chính trị, kinh tế, văn hóa, tinh thần; lợi ích trước mắt, lâu dài; lợi ích cá nhân, tập thể; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.
 • Chức năng tham gia quản lý: Công đoàn trường đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lý cơ quan trong phạm vi chức năng của mình, tham gia cùng với Đảng uỷ và Ban giám hiệu nhà trường trong các cuộc nghị sự để hoạch định giải quyết các chế độ, chính sách đem lại lợi ích cho người lao động; tham gia xây dựng “Quy chế dân chủ trong nhà trường”.
 • Chức năng xây dựng Đảng: Giới thiệu các công đoàn viên ưu tú vào hàng ngũ của Đảng
 • Chức năng hoạt động xã hội từ thiện: Vận động công đoàn viên đóng góp ủng hộ các quỹ từ thiện và ủng hộ đồng bào bị thiên tai.

2. NHIỆM VỤ

 • Tuyên truyền, giáo dục người lao động ý thức chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tổ chức cho cán bộ, viên chức tham gia học tập các nghị quyết của TW Đảng, tham gia đấu tranh bảo vệ pháp luật, lao động có kỷ luật, có năng suất, chất lượng và hiệu quả.
 • Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
 • Thực hiện quyền kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức, giáo dục, động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ tập thể, làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ cơ quan.
 • Tăng cường mối quan hệ hợp tác trong mọi hoạt động của các bộ phận động viên cán bộ, công đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đẩy mạnh các mặt công tác trong trường.  
 • Chăm lo đến lợi ích của người lao động, khi có những vấn đề bất thường thì phải tiến hành hiệp thương, đối thoại, tìm cách giải quyết theo đúng pháp luật. Bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của tập thể lao động theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức các phong trào thi đua, phát huy mọi tiềm năng của cán bộ, đoàn viên công đoàn.
 • Tham gia cùng với chính quyền xây dựng các chính sách, chế độ về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động, và các chính sách xã hội khác liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động.
 • Đôn đốc, giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ về lao động.
 • Chăm lo đời sống văn hóa, hoạt động thể dục thể thao, tổ chức nghỉ ngơi, du lịch cho cán bộ, công đoàn viên.
 • Tham gia quản lý và sử dụng qũy phúc lợi tập thể phục vụ lợi ích của cán bộ, công đoàn viên.
 • Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hợp đồng lao động, tuyển dụng, cho thôi việc, tiền lương, tiền thưởng, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội và các chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động.
 • Tham gia việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp của người lao động theo pháp luật; kiểm tra việc chấp hành điều lệ công đoàn.

TIN CÔNG ĐOÀN

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan

028. 62 64 8953